www.pixabay.com

Zarządzanie czasem pracy kierowcy

Zarządzanie czasem pracy kierowcy jest dużym wyzwaniem dla firm transportowych. Chociaż już obecnie te, które działają na rynku od wielu lat nauczyły się, jak sobie radzić z tym problemem. Jest to nie tylko kwestia mierzania i kontroli czasu pracy kierowców, nie tylko archiwizowania danych. Ale także przechodzenia przez kontrole zewnętrzne.

Niestosowanie się do przepisów oraz wymogów skutkuje wysokimi karami. Ponadto polskie firmy transportowe dbają już od dłuższego czasu o swój wizerunek i mało która firma pozwoliłaby sobie na tegio rodzaju nieprawidłowości.

Także kierowcy pracujący od wielu lat przyzwyczajemi są do kontroli i pomiaru czasu pracy przez tachografy. http://Rodzaje tachografów w transporcie

jednakże istniało szereg różnych problemów, które spowodowały, że bardzo ściśle określono, jak należy interpretować przepisy.

Przede wszystkim konieczne było zdefiniowanie, co to jest czas pracy kierowcy. http://Czas pracy kierowców – Regulacje


Czas pracy kierowcy

Z precyzyjnym określeniem czasu pracy kierowcy wiąże się szereg dodatkowych pojęć, które wymagały zdefiniowania. Pierwszym z nich jest określenie, co rozumiene jest przez czas prowadzenia samochodu.

Czas prowadzenia pojazdu jest to nieprzerwany czas od momentu rozpoczęcia przez kierującego prowadzenia pojazdu po zakończonym już odpoczynku bądź przerwie, do chwili rozpoczęcia przerwy albo odpoczynku.

Czas prowadzenia pojazdu może być realizowany w sposób:

  • przerywany albo
  • ciągły.

    Tygodniowy oraz dzienny czas pracy kierowcy

Kolejne pojęcia to: tygodniowy oraz dzienny czas prowadzenia pojazdu. Składa się z czasu kierowania pojazdem na obszarze państwa trzeciego bądź Wspólnoty.

Dobowy okres prowadzenia pojazdu nie może wynosić więcej niż 9 godzin. Przy czym jest możliwość jego wydłużenia do 10 godzin. Takie wydłużenie może zostać zreazlizowane dwa razy w tygodniu.

W przypadku gdy dzienny okres prowadzenia pojazdu zostanie przekroczony, to za każdą kolejną godzinę, kierowca może otrzymać mandat w wysokości 100 zł.

Kolejne szczegółowe wytyczne:

Inne jeszcz bardzo ważne informacje szczegółowe, kiedy przepisy zostaną przekroczone:

  • 7-dniowy okres prowadzenia samochodu nie może przekraczać 56 godzin.
  • Średnia tygodniowego czasu pracy kierowcy nie może przekraczać 48 godzin.

Tygodniowy czas pracy może wynosić maksymalnie 60 godzin, gdy średnia 48 godzin na tydzień nie została przekroczona biorąc pod uwagę ostatnie 4 miesiące.

Co kiedy kierowca pracuje dla kilku firm transportowych?

Jeżeli kierowca wykonuje transporty dla kilku firm jednocześnie, to jego czas pracy jest sumą wszystkich zrealizowanych transportów. Tak więc, kierowca ma obowiązek poinformować każdą firmę o ilości zrealizowanych transportów wraz z godzinami pracy.

Tygodniowy czas pracy pojazdu

Kolejny problem budziła definicja co należy rozumieć, jako tygodniowy czas prowadzenia pojazdu. Co mówią na ten temat przepisy?

  • Czas tygodniowy prowadzenia pojazdu może wynosić maksymalnie 56 godzin.
  • Nie może przekroczyć 90 godzin biorąc pod uwagę kolejne 2 tygodnie pracy.Definicja tygodnia określona jest w Rozporządzenia Nr 561/2006. Tydzień rozpoczyna się wponiedziałek o północy i trwa do północy wniedzielę tego samego tygodnia.

Karalność kierowcy

Na kierowcę, który dopuści się przekroczenia swojego tygodniowego czasu prowadzenia samochodu nakładana jest kara wynosząca 50 zł. Wystarczy, że kierowca przekroczy ten czas o 30 minut.

Zarządzanie czasem pracy kierowcy – czas odpoczynku

Podobne problemy i kontrowersje budzi definiowanie czasu odpoczynku. Także w tym przypadku przepisy musiały dokładnie ustalić jego interpretację. Wiążą się z tym różne bliskoznaczne pojęcia i cih definicje.

Nieprzerwany czas odpoczynku to czas gdy kierujący zarządza swoim czasem.

Dzienny czas odpoczynku to czas odpoczynku kierującego to czas, w którym kierowca może swobodnie decydować co chce robić,

Odpoczynek składa się z kilku rodzajów tj.

  • regularny dzienny okres odpoczynku
  • skrócony dzienny okres odpoczynku

Odpoczynek nieprzerwany wynoszący 11 godzin to regularny dzienny okres odpoczynku.

Może on być realizowany wdwóch częściach. Pierwsza część musi wynosić co najmniej 3 godziny, a druga minimum 9 godzin.

Maksymalnie 11- to godzinny odpoczynek, nie krótszy niż 9 godzin to skrócony dzienny okres odpoczynku.

Kierowcy zobowiązani są do korzystania z odpoczynków dobowych. Podczas doby mają prawo skorzystać z 11 godzin wolnych od pracy. Dokładne definicje oraz wszelkie informacje związane z odpoczynkami są szczegółowo określone w Rozporządzeniu Nr 561/2006 i AETR. http://Czas pracy kierowcy – Regulacje

Biorąc pod uwagę przepisy związane z pracą kierowców największy nacisk wywierany jest właśnie na regularne odbywanie odpoczynków, gdyż Kierowca musi  mieć czas na wypoczynek i regenerację, aby nie dochodziło do wypadków.

Oprócz tego, co już podano powyżej:

Dobowy czas pracy kierowcy w godzinach nadliczbowych

Dobowy czas pracy z pracą w godzinach nadliczbowych nie może przekraczać 13 godzin. W godzinach nadliczbowych – do 5 godzin, kierowca będzie mógł wykonywać swoje obowiązki w zależności od rozkładu czasu pracy.

Dopuszcza się, że dobowy odpoczynek realizowany jest w samochodzie. Pojazd wtedy musi znajdować się na postoju oraz samochód wyposażony jest w miejsce do spania. jest to rozwiązanie dla kierowców, którzy wyjeżdżają na dalekie trasy, kiedy koszty hotelu mogą być zbyt wysokie. Wówczas kierowca śpi po prostu w swoim własnym pojeździe. Poza tym, właściciele firm nie chcą dopłacać i finansować kierowcom miejsca w hotelach. Musieliby to odliczać od wynagrodzenia kierowcy, a ten nie byłby z takiego rozwiązania zadowolony.

jest jednak także w tym przypadku małe zastrzeżenie. Odpoczynek w samochodzie nie może zostać wykorzystany przez kierowców realizujacych transport na trasie krótszej niż 50 km. I co ważniejsze przepisy nie dają tutaj możliwości samodzielnego decydowania czy kierowca chce czy nie nocować w samochodzie.

     Kolejnym zagadnieniem związanym z kontrolą i zarządzaniem czasem kierowcy jest sytuacja, kiedy na trasę wyjeżdża kilku kierowców. Określa się to definicją Załogi pojazdu.

Załoga pojazdu

Kilkuosobowa załoga pojazdu, zgodnie z przepisami, składa się z co najmniej dwóch osób, które mają zamiar prowadzić pojazd. pod warunkiem gdy dzieje się to podczas trwania każdego czasu prowadzenia samochodu między dwoma następującymi po sobie dziennymi okresami odpoczynku albo między dziennym odpoczynkiem i tygodniowym odpoczynkiem. Obceność w pojeździe drugiej osoby przez pierwszą godzinę trwania kursu jest nieobowiązkowa, ale przez resztę okresu prowadzenia pojazdu niezbędny jest drugi kierowca.

Kierowca z brygady kilkuosobowej ma obowiązek wykorzystać odpoczynek w ciągu 30 godzin od zakończenia poprzedniego tygodniowego albo dziennego odpoczynku. Taki odpoczynek musi wynosić co najmniej 9 godzin.

Aby sprawdzić możliwość skrócenia dziennego odpoczynku kierowca analizuje najdłuższy, trwały okres odpoczynku w dobowym okresie rozliczeniowym.

W przypadku, gdy odpoczynek trwa minimum 9 godzin i przekracza okres rozliczeniowy naruszony zostaje skrócony dzienny odpoczynek, wówczas automatycznie rozpoczyna się następny okres rozliczeniowy. Wówczas kierowca musi skorzytać z dziennego odpoczynku.

Przedstawione wyżej zasady mają zastosowanie do brygady kilkuosobowej.

Nie są to wszystkie regulacje dotyczące sposób liczenia czasu pracy kierowców.  Wydaje sie to dosyć skomplikowane.  Jednak w firmach transportowych są pracownicy nadzorujący czas pracy kierowców, znający przepisy oraz sposób ich interpretacji. Największy problem mogą mieć natomiast początkowujący kierowcy. Bo to od kierowcy w dużym stopniu zależy czy i w jaki sposób będzie przestrzegał czasu pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here