www.pixabay.com

Logistyka produkcji – co to jest?

Logistyka produkcji – co to jest? Czym się różni logistyka produkcji oraz logistyki dystrybucji? http://logistyka dystrybucji

Kiedy mówimy logistyka zwykle mamy na myśli poprostu przesyłanie towarów od nadawcy do odbiorcy. Jednak w praktyce mamy do czynienia z kilkoma różnymi rodzajami logistyki, w tym z logistyką produkcji. Logistyka produkcji jak sama nazwa wskazuje jest związana z procesem produkcji, inżynierią produkcji, procesami technologicznymi, którym towarzyszą także pewne procesy logistyczne wynikające z konieczności przemieszczania czy przesyłu materiałów czy surowców potrzebnych do produkcji jakieś wyrobu, następnie transportu półproduktów czy podzespołów między poszczególnymi etapami procesu produkcyjnego. Następnie przesyłanie wyrobu na magazyn czy do obróbki lub uszlachetniania, by w końcu ostatecznie przesłać do finalnego odbiorcy, Temu wszystkiemu towarzyszą także procesy transferu odpadów powstałych w procesie produkcyjnym, który także wymaga realizacji procesu logistycznego (logistyka zwrotów Logistyka zwrotów – Reverse Logistics). Zatem na wstępie trzeba wyjaśnić czym jest proces w logistyce produkcji.

Podstawowe procesy w logistyce produkcji

W logistyce produkcji za procesy podstawowe uznaje się:

 • rozwój produktu – od rozpoznania potrzeb rynkowych do wprowadzenia produktu na
  rynek,
 • sprzedaż – od wskazania potencjalnych klientów do podjęcia przez klienta decyzji
  o zakupie, gdyż część produkcji jest wytwarzana na zlecenie np. produkcja w hucie wyspecjalizowanych prętów stalowych o konkretnych wymiarach oraz stopie stali,
 • realizacja zamówienia – od złożenia zamówienia do otrzymania zapłaty,
 • zaopatrzenie – od identyfikacji zapotrzebowania na materiał oraz surowiec do jego otrzymania i zapłaty za zamówienie,
 • proces produkcji – wyprodukowanie konkretnego produktu
 • dystrybucja – od wyprodukowania wyrobu gotowego w przedsiębiorstwie do
  dostarczenia go do klienta,
 • obsługę posprzedażną – celem jest zadowolenie klienta oraz obsługa wynikająca z tego, że każde urządzenie może mieć wady, które należy usunąć lub

Cele logistyki produkcji

Wyróżnić można cztery podstawowe cele tworzące system celów logistyki produkcji, w szczególności:

 • stan systemu,
 • wykorzystanie zdolności produkcyjnych,
 • terminowość – dotrzymywanie terminów dostawy oraz
 • czas realizacji.


Cele można także podzielić na cele zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Wewnętrzne cele są łatwo mierzalne. Są to:

– wykorzystanie zdolności produkcyjnych,
– koszt kapitału oraz
– koszty zużycia zasobów.

Zewnętrzne cele – podobnie jak w przypadku każdego rodzaju procesu logistycznego liczą się najbardziej, to jest:

– terminowość dostaw i
– czas realizacji zamówienia – które mają wpływ na ocenę realizacji zlecenia.

Centralny problem doskonalenia logistyki produkcji leży w ulepszeniu strukturalnych
elementów przedsiębiorstwa. W szczególności wyjątkowe znaczenie mają następujące
struktury i ich wzajemne zależności:

 • logistycznie zorientowane struktury produktów
 • struktury przepływów materiałowych
 • przepływów informacyjnych
 • logistycznie zorientowane struktury organizacyjne

System logistyki produkcji

Jest to część systemu logistycznego, który wspólnie z systemem produkcyjnym tworzą jedną całość oraz są od siebie współzależne. Zatem logistyka produkcji jest jednym z elementów tego systemu.

Zadania logistyki produkcji

Zadania logistyki produkcji polegają na zapewnieniu optymalnego przepływu materiałów i informacji w procesie produkcyjnym.

Bardzo ważnym aspektem jest fakt wzajemnej zależności między trzema typami logistyk:

– logistyką produkcji
– zaopatrzenia oraz
– logistyką dystrybucji

Wszystkie trzy rodzaje występują w odniesieniu do procesu produkcyjnego. Przy czym

Logistyka produkcji stanowi więc ogniwo łączące logistykę zaopatrzenia z logistyką dystrybucji tam, gdzie ma miejsce wytwarzanie lub montaż produktów w ramach procesu produkcyjnego.

Logistyka produkcji nie zajmuje się technologią procesów produkcyjnych, ale sprawną organizacją całego systemu produkcyjnego wraz z jego najbliższym otoczeniem magazynowo-transportowym. Jej zadaniem jest:

 • planowanie,
 • organizowanie oraz
 • kontrola przepływu surowców, materiałów, części i elementów kooperacyjnych podczas procesu produkcyjnego, począwszy od:
  – składów zaopatrzeniowych, poprzez
  – pośrednie magazyny wydziałowe i stanowiskowe, aż
  – końcowych magazynów wyrobów gotowych i zbytu.

Klasyfikacja logistyki produkcji 

Trzeba także w tym miejscu dodać, iż w zależności od wielkości danego przedsiębiorstwa oraz jego zapotrzebowania w zakresie logistyki oraz struktury organizacyjnej tegoż przedsiębiorstwa można logistykę produkcji podzielić na:

 • wydziałową,
 • zakładową lub
 • międzyzakładową. 

  Trzeba także pamiętać, że współcześnie w dobie globalizacji mamy do czynienia z licznymi powiązaniami między przedsiębiorstwami produkcyjnymi, ale także podwykonawcami czy poddostawcami. Wszyscy oni tworzą szczególny rodzaj powiązań, który także odnieść można do logistyki produkcji, zaopatrzenia oraz logistykim dystrybucji. Tworzą się tzw. globalne łańcuchy dostaw, które trzeba zorganizować, aby działały sprawnie. http://globalne łańcuchy dostaw

Cele logistyki produkcji

Operacyjnym celem logistyki produkcji jest minimalizacja zapasów produkcji w toku. W praktyce oznacza to redukcję kosztów utrzymywania tych zapasów. Zapasy produkcji są szczególnie istotne z punktu widzenia zapotrzebowania materiałowego poszczególnych stanowisk pracy w procesie produkcyjnym. Jest to związane z kolei z określonymi procesami technologicznymi. Po realizacji procesie produkcyjnego, dana partia towaru zostaje przekazana do dostawy do finalnego odbiorcy czyli mamy do czynienia z logistyką dystrybucji.

Nadrzędnym kryterium dla logistyki produkcji jest  zagwarantowanie ciągłości i odpowiedniej produkcji w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony rynku oraz zamawiających.

Logistyka produkcji w ujęciu procesowym

Proces logistyki produkcji należy do grupy procesów głównych i jest procesem nadrzędnym dla procesów: zakupów, produkcji i magazynowania, gdyż stanowi łańcuch powiązań pomiędzy tymi procesami oraz zapewnianiem prawidłowego planowania, terminowej realizację zamówień
Proces ten obejmuje przepływ informacji od momentu złożenia zamówienia, poprzez
określenie zapotrzebowania na materiały stosowane do wytworzenia wyrobu, oceny możliwości produkcyjnych, magazynowania wyrobu, aż do kompletacji i wysyłki wyrobów do klienta. Logistyka produkcji jest bardzo silnie związana z innymi procesami w przedsiębiorstwie.
Współcześnie w związku z logistyką produkcji należy pamiętać, iż występują wysokie wymagania jakościowe w stosunku do samego rpocesu produkcyjnego, ale także w odniesieniu do logistyki produkcji. W związku z logistyką produkcji mamy sereg zjawisk i procesów związanych z:
 • produkcją podwykonawczom tzw. outsourcing,
 • dostawach just-in-time, czyli dostawami na czas, które są bardzo dużym wymaganiem, jakim sprostać musi logistyka produkcji.
Wiąże się to z koniecznością ścisłego logistycznego planowania produkcji, które należy rozumieć jako:
• spełnienie wymagań klienta dotyczących. wielkości oraz terminów dostaw,

• racjonalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz minimalizacji zapasów.

Zatem podsumowując, Logistyka produkcji składa się z szeregu istotnych procesów. Wiąże się także z logistyką dystrybucji oraz logistyką zaopatrzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here