www.pixabay.com

Logistyka dystrybucji a infrastruktura logistyczna

Logistyka dystrybucji a infrastruktura logistyczna. W pierwszej kolejności przypomnieć należy, że pod pojęciem logistyka kryją się tak naprawdę trzy rodzaje logistyk:

logistyka produkcji http://logistyka produkcji, logistyka zaopatrzenia oraz logistyka dystrybucji. 

Przy czym używając pojęcia logistyka najczęściej mamy na myśli tak naprawdę loogistykę dystrybucji, która związana jest z trasportem oraz przemieszczaniem towarów.

Logistyka dystrybucji a transport

Logistyka dystrybucji wiąże się z procesami przemieszczania towaru. Współcześnie jest to szereg czynności realizowanych w ramach transportu oraz spedycji na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, często na duże odległości. Powoduje to, iż logistyka dystrybicji stanowi duże wyzwanie. jest to także kompleksowa obsługa w transporcie  kontenerów w skali globalnej, w tym rozadunek, przeadunek kompletacyjny,  dopasowany do potrzeb indywidualnego klienta, system płatności i inne.

Zatem pod pojęciem logistyka dystrybucji kryje się szereg czynności oraz procesów.

Kluczowymi zatem elementami logistyki dystrybucji jest transport i infrastruktura logistyczna.

W osdniesieniu do transportu w ramach logistyki dystrybucji możemy mówić o tzw. systemie przewozowym jako elemencie systemu transportowego. Celem działania systemu przewozowego jest optymalna realizacja procesu transportowego.

Logistyka dystrybucji a jakość oraz terminowość


Bardzo ważnym elementem zqarówno w procesie transportu, jak i logistyki dystrybucji są kwestie kosztów oraz jakości w procesie przemieszczania towarów, jak również kwestia czasu przepływu towarów. Jest wiadome, że klientowi zależy najbardziej na tym, aby towar dotar w jak najkrótszym czasie, a w wielu przypadkach jest to powiązane z logistyką dystrybucji w związku z procesami produkcyjnymi (logistyka produkcji) oraz dostawami just-in-time. http://logistyka produkcji

System logistyki jest wieloaspektowym procesem decyzyjnym, związanym z wieloma ryzykami na różnych poziomach procesu dystrybucji. Procesy dystrybucji oraz transportu są kluczowe dla całej gospodarki, gdyż zapewniają ruch towarów od producentów do konsumentów.

Najwyższymi priorytetami jest, jak już wspomniano czas czyli termin dostawy oraz jakość.

Współcześnie transport, jak i szeroko rozumiana logistyka dystrybucji wymaga dużej elastyczności. Procesy przemieszczania towaru wiążą się z kompleksową obslugą przewozu  towarów o zróżnicowanych gabarytach, do różnych krajów, co wiąże się z przekraczaniem granic, podlega kontroli na grsanicach, wymaga magazynowania oraz dystrybucji przesyek. Realizacja tego rpocesu wymaga organizacji kompleksowych procesów transportowych.

Logistyka dystrybucji a infrastruktura logistyczna

Analizują zagadnienia logistyki dystrybucji w kontekcie infrastruktury logistycznej, należy zauważyć, iż w skali globalnej nastąpiła w ostatnich kilku dekadach znaczna rozbudowa infrastruktury logistycznej, takiej jak:

  • po pierwsze – sieci autostrad
  • po drugie – portów przeładunkowych
  • ponadto – budowa oraz rozbudowa lotnisk 
  • jako czwarte wymienić można – centra oraz huby logistyczne.

Niskie koszty siły roboczej w niektórych częściach świata spowodowały przeniesienie procesów produkcyjnych często na drugi koniec świata, co stawia duże wyzwanie dla logistyki dystrybucji. 

Infrastruktura logistyczna w skali globalnej jest stale rozwijana. Skala oraz orsnący strumień przepływu towarów jest tak ogromny, że  konieczne było budowanie:

  • poteżnych centrów dystrybucyjnych – hubów,.
  • rozbudowywana jest infrastruktura drogowa,
  • ale także wszystkie inne rodzaje transportu, takie jak: transport morski czy lotniczy cargo, zwiększa się ładowność statków Rodzaje statków do transportu towarów oraz
  • nowe rozwiązania logistyczno-przewozowe, w tym w obszarze zabezpieczenia w obszarze transportu kontenerowego. Nietypowe kontenery w branży stalowej

Z drugiej strony występuje szereg problemów związanych z infrastrukturą na poziomie krajowym. Nie wszystkie kraje bowiem mają dobrze rozwiniętą sieć transportową, a jakość infrastruktury jest w wielu krajach nadal bardzo słaba. Zbyt mało jest autostrad, dróg szybkiego ruchu czy nowoczesnych centrów logistycznych. Może to powodować tzw. „wąskie gardła” w procesie dystrybucji oraz przestoje na granicach.

Ponadto nadal istotnym problemem są bariery celne. Nie we wszystkich krajach mamy swobodę przepływów towarów w takim stopniu, jak w krajach Unii Europejskiej. Przykład widać obecnie w W.Brytanii. W związku z Brexitem widzimy Jakie są skutki Brexitu w W.Brytanii?, do czego możę doprować powrót do skomplikowanych regulacji prawno- celnych oraz kontroli granicznych.

Z powyższych względów istnienia nadal wielu różnych barier Logistyka dystrybucji wymaga konsolidacji rynków, transportu oraz infrastruktury logistycznej.

Cele logistyki dystrybucji

Celem logistyki dystrybucji jest przeprowadzenie wszystkich operacji logistycznych stosownie do oczekiwań klientów. Przy jak najmniejszym ryzyku wynikającym z niestabilnego otoczenia zewnętrznego.

Logistyka dystrybucji a koszty transportu

Ogromne znaczenie w logistyce dystrybucji ma optymalizacja kosztów dostawy towarów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here