www.pixabay.com

Globalne a zrównoważone łańcuchy dostaw

Globalne a zrównoważone łańcuchy dostaw. Są związane z logistyką globalną.

Logistyka globalna

Istota logistyki globalnej: Logistyka z natury ma charakter globalny. Związana jest z obsługiwanymi logistycznie międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Logistyka globalna łączy rozproszone geograficznie po całym świecie źródła zaopatrzenia oraz rynki zbytu.

Logistyka globalna obejmuje działania logistyczne prowadzące do międzynarodowego
integrowania oraz koordynowania aktywności firm oraz ogniw łańcucha dostaw.  Ponadto odnosi się to do funkcji operacyjnej oraz informacyjnej, finansowej oraz marketingowej. Zajmuje się zarządzaniem całym globalnym łańcuchem dostaw, w którym uczestniczą firmy zlokalizowane na różnych kontynentach oraz działające w skali globalnej.

W efekcie w logistyce globalnej akcent kładzie sie na zapewnieniu klientom pełnego dostępu do globalnych źródeł zaopatrzenia oraz rynków globalnych, jak również do produktów globalnych, poprzez efektywne systemy i sieci dystrybucji.

Czym są i dlaczego aktualnie są ważne zrównoważone łańcuchy dostaw?
https://tqmsoft.com/pl/qnowhow/2019-10-15/czym-sa-i-dlaczego-aktualnie-sa-wazne-zrownowazone-lancuchy-dostaw

Zarządzanie logistyką globalną

Zarządzanie logistyką globalną opiera się na poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  sieci dostaw jako zbioru działań, procesów i powiązanych w ich ramach wzajemnie zależnych czynności. Są to procesy globalnej integracji oraz koordynacji sieci logistycznej jako całości, a zarazem każdego pojedynczego ogniwa oraz procesu, co ma przyczyniać się do budowy przewagi konkurencyjnej oraz tworzenia wartości.

Operatorzy logistyczni

Operatorzy logistyczni działają na rynku globalnym oraz zarządzają międzynarodowymi sieciami i ładunkami dostaw o wysokim stopniu zależności oraz złożoności

Maja za zadanie stworzenie zwartej sieci logistycznej w burzliwym oraz konkurencyjnym środowisku globalnym. Takie podejście do logistyki powinno przynieść korzyści dla wszystkich uczestników sieci, ale także zapewnić równowagę oraz harmonizację. W sytuacji stałego oddziaływania sił zewnętrznych oraz w warunkach dużej zmienności otoczenia globalnego, jak i niejednoznaczności i niepewności zjawisk na rynkach zagranicznych.

Globalne procesy gospodarcze a globalne łańcuchy dostaw

Globalne łąańcuchy dostaw podlegają oddziaływaniu globalnych procesów gospodarczych, spośród których wymienić należy:

1. Procesy globalizacji oraz związana z nią liberalizację handlu międzynarodowego dające między innymi szerszy dostęp do nowych rynków, zasobów i produktów oraz przyczyniające się do międzynarodowej specjalizacji, powodują obniżenie kosztów przy jednoczesnym podwyższeniu jakości, przy zastosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. http://zrównoważony łańcuch dostaw
2. W ostatnich kilku dekadach wzrastał systematycznie międzynarodowy wolumen obrotów gospodarczych, w tym przepływów handlowych oraz finansowych dokonywanych na rynkach globalnych przez globalnych producentów ich instytucje finansowe oraz globalnych nabywców.
3. Wzrasta potęga ekonomiczna korporacji ponadnarodowych działających na wielu rynkach mających duży wpływ na logistykę globalną oraz globalną konkurencję. Przewaga konkurencyjna tych korporacji wynika z dużych zasobów
kapitałowych oraz różnych elementów łańcucha wartości w różnych krajach
i na różnych rynkach oraz globalnej koordynacji działania także w obszarze logistyki globalnej.

Globalna logistyka a wzajemne współzależności

4. Handel międzynarodowy jest to w większej części handel z udziałem, wspomnianych wyżej ponadnarodowych korporacji, a co za tym idzie większa część logistyki ma miejsce w ramach ich struktur
5. Tworzą się nowe strumienie handlu wewnątrz- i międzyregionalnego z coraz większym udziałem Chin jako globalnego gracza oraz największego gracza globalnych łańcuchów logistycznych
6. Wzrasta także rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz
kooperacja w różnych formach. W rezultacie występuje wzrost natężenia przepływów zasobów, produktów oraz informacji między tymi krajami. Wiąże się to ze zwiększeniem
zapotrzebowania na obsługę logistyczną
7. Struktura zaopatrzenia u globalnych dostawców charakteryzuje się coraz
szerszym zasięgiem dostaw surowców, półfabrykatów, komponentów oraz
wszelkiego rodzaju usług.
8. Współzależności przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych i globalnych dotyczą głównie długoterminowych umów dostawców z odbiorcami, wspólnej produkcji oraz dystrybucji. Powoduje to intensyfikację obrotów towarowych między współpracującymi przedsiębiorstwami oraz powiązań biznesowych, w tym logistycznych.

Podstawowe kierunki działań logistyki globalnej (międzynarodowej) od budowania
sieci korporacyjnej i sieci dostaw przez tworzenie konfiguracji i wdrażanie procesów
koordynacji do osiągnięcia doskonałości operacyjnej i przodownictwa kosztowego oraz
tworzenia maksymalnej wartości stają się odpowiedzią logistyki na wymagania stawiane
przed nią przez burzliwe środowisko biznesu globalnego

Zrównoważone globalne łańcuchy dostaw

Zrównoważony łańcuch dostaw – założenia:
Do podstawowych założeń leżących u podstaw zrównoważonej koncepcji łańcuchów dostaw należą:

  • potrzeba szerszego spojrzenia na zarządzanie łańcuchem dostaw. Po pierwsze z  perspektywy nie tylko ekonomicznej, ale również społecznej i środowiskowej,
  • zównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw umożliwia firmie poprawę wizerunku, a co za tym idzie lepsze postrzeganie przez klientów oraz kontrahentów
  • w miejscu klasycznego zarządzania łańcuchem dostaw, coraz częściej obserwujemy trend zarządzania łańcuchem wartości tzw. value chain)

Responsible Supply Chain Management (RSCM) – koncepcja Odpowiedzialnego łańcucha dostaw

Koncepcja Odpowiedzialnego łańcucha dostaw – RSCM jest pokrewna dla Zrównoważonego łańcucha dostaw i oznacza zarządzanie ekonomicznym, społecznym
i środowiskowym wpływem procesu dostaw.

Zarządzanie łańcuchem dostaw to proces skomplikowany, wymagający współpracy wszystkich jego uczestników na różnych etapach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here