www.pixabay. com

Smart city w logistyce miejskiej

SMART CITY w logistyce miejskiej . Jest to inaczej Inteligentne miasta. Pojęcie to stało się niezwykle popularne w ostatnich latach i bardzo często nadużywane. każde miasto współcześnie dąży do tego, aby być inteligentne.
Są jednak różne koncepcje co do tego pojęcia. SMART CITY jest także określane jest jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta.

SMART CITY w logistyce miejskiej.

KONCEPCJA INTELIGENTNEGO MIASTA

Smart city w dobie koronawirusa | a&s Polska
https://aspolska.pl/smart-city-w-dobie-koronawirusa/

Inteligentne miasto jest także charakteryzowane jako miasto korzystające z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, czego efektem jest nie tylko miasto nowoczesne, ale także zapewniające coraz lepsze warunki do życia dla jego mieszkańców. Miasto zrównoważone to także takie, które rozwija się w sposób zrównoważony, a nie chaotyczny, uwzględniając zrównoważone podejście do ochrony środowiska.

Sama idea jest bardzo pozytywna i promowana zarówno wśród mieszkańców, jak i władz samorządowych zarządzających infrastrukturą miejską oraz architektów oraz projektantów miast.

Nie ma jednej definicji inteligentnego miasta. Jest wiele rozbieżnych ocen co do tego, które miasto można uznać za inteligentne.

Niektórzy interpretują to pojęcie smart city wąsko, wiążąc je z inteligencją systemów teleinformatycznych. Inni określenie „inteligentny” odnoszą bardziej do sposobu zarządzania miastem – i to podejście jest bliższe koncepcji miasta zrównoważonego.

Koncepcja zrównoważonego miasta

Zrównoważony rozwój jest to pojęcie, które odnosi się do wielu różnych wymiarów, a nie tylko do koncepcji rozwoju miasta. Zrównoważony oznacza ład w wymiarze: ekonomicznym, społecznym, ekologicznym, przestrzennym oraz polityczno-instytucjonalnym, który określa się jako ład zintegrowany
W uproszczeniu jest to koncepcja oparta na trzech filarach:

  • środowiskowym,
  • społecznym oraz
  • ekonomicznym

Urbanizacja postępująca w ekspresowym tempie spowodowała, iż obecne miasta to już nie aglomeracje, ale mega aglomeracje. Ogromne skupiska ludzi obejmujące nawet kilka milionów mieszkańców. Te wielkie miasta stale się rozrastają oraz wchłaniają obszary podmiejskie, które trzeba zintegrować z podstawową tkanką miejską. Tak dynamiczny rozwój miast jest kluczowym wyzwaniem dla władz miejskich. Do tego świadczenie usług publicznych jest coraz droższe. Zapewnienie ich realizacji, nawet tych podstawowych jak dostawa czystej wody, staje się coraz trudniejsze.

W związku z tym promuje się nowe trendy, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom tak szybkiego rozwoju miast.

KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO MIASTA zatem jak sama nazwa wskazuje to koncepcja kładąca nacisk na zrównoważony rozwój miasta, rozumiany szeroko, ale głównie w wymiarze społeczno-ekonomiczno-środowiskowym. Natomiast koncepcja SMART CITY to coś więcej niż tylko zrównoważony rozwój.

Wiąże się także z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w obszarze telekomunikacji oraz nowoczesnych technologii.

Obszary SMART CITY

Wyróżnia się 6 obszarów Inteligentnego Miasta – są to:
– inteligentna gospodarka (smart economy) – konkurencyjność,
– mobilność (smart mobility) – transport i ICT,
– inteligentne środowisko (smart environment) – zasoby naturalne
– smart people (inteligentni mieszkańcy) – kapitał społeczny i ludzki,
– inteligentne warunki życia (smart living) – jakość życia,
– smart governance (inteligentne zarządzanie) – partycypacja.

Elementy inteligentnego miasta

Inteligentne miasto to także takie elementy jak:

  • dostępność komunikacyjną,
  • infrastrukturę teleinformatyczną
  • innowacyjne i bezpieczne systemy transportowe

Inteligentne miasto wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej.

SMART CITY można sprowadzić do kilku elementów, które dla każdego inteligentnego miasta mogą być nieco inne, w zależności od problemów danego miasta. Dla przykładu mogą to być takie elementy, jak:

usprawnienie systemu komunikacji publicznej;
– ograniczenie emisji CO2 w centrum miasta;
– optymalizacja zarządzania miastem;
– oddelegowanie kompetencji do budowania smart city odrębnej jednostce;
– współtworzenie miasta przez mieszkańców.

Większość projektów smart city jest traktowana jako innowacyjne i proekologiczne. Koncepcja ta stała się tak popularna z uwagi na to, iż od wielu lat na ten cel przeznaczane są środki unijne oraz środki publiczne. Wcześniej wiele miast nie posiadało środków na rozwój i stąd infrastruktura miast nie rozwijała się w takim tempie jak obecnie. Były to raczej pojedyncze inwestycje, a miasta rozwijały się raczej chaotycznie.

Zarządzanie miastem

Zarządzanie miastem jest dużym wyzwaniem i nie przypomina innych obszarów zarządzania min. w tym sensie, że inwestycje nie zwracają się w krótkim czasie, ale często jest to kilkanaście lat. Ponadto miasto musi zaspokajać potrzeby mieszkańców, z których część jest realizowana nieodpłatnie.

SMART CITY to inaczej MIASTA PRZYSZŁOŚCI

Miasta przyszłości do niedawna wydawały się nieosiągalne. W koncepcji SMART CITY można dostrzec pewien potencjał w procesie ewolucji miast. możliwości. Koncepcja SMART CITY wytyczyła nowy kierunek dla rozwoju i zarządzania miastem oraz budowania tzw. miast przyszłości, wcześniej uznawanych za utopię.

SMART CITY w dobie KORONAWIRUSA

SMART CITY w dobie koronawirusa staje przed nowymi wyzwaniami. Dotyczy to w pierwszej kolejności zapewnienia sprawnej opieki medycznej w wielomilionowych metropoliach. Jest to także problem dezynfekcji miejsc publicznych, ławek, ulic i innych.

Koronawirus spowodował, że na infrastrukturę miast trzeba było spojrzeć z zupełnie nowej strony. Organizacja transportu miejskiego radykalnie się zmienia nie tylko z punktu widzenia konieczności dezynfekcji autobusów oraz przeorganizowania systemów transportowych tak, aby mogły dowieźć tą samą liczbę pasażerów. Powinno to być rozłożone w czasie, aby nie tworzyć dużych skupisk pasażerów, zwłaszcza w godzinach szczytu. Pandemia nieco w tym pomogła, gdyż z uwagi na pracę zdalną mniejsza ilość mieszkańców miast przemieszcza się w ramach struktur miejskich.

Pandemia niestety spowoduje, że trzeba będzie poszukiwać środków na rozwój, który może nie być już nigdy więcej tak dynamiczny jak wcześniej. Opustoszałe miasta i opustoszałe centra handlowe, a w dalszej kolejności upadające firmy i puste biurowce. To może być niestety MIASTO PRZYSZŁOŚCI.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułTypy palet w logistyce
Następny artykułDrony w logistyce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here