transport multimodalny

Co to jest transport multimodalny?

Co to jest transport multimodalny? Jest to system, którego koncepcja pojawiła się w sytuacji rozwoju międzynarodowych sieci dostaw. Jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku usług przewozowych. Transport multimodalny jest konkurencyjnym rozwiązaniem szczególnie dla przewozów międzykontynentalnych.

Konkurencyjność a transport multimodalny

Firmy transportowe są zmuszone konkurować między sobą. Konkurencja ta oparta jest głównie o kryterium czasu i elastyczności w zakresie oferowanych usług transportowych.
Aby uelastycznić ofertę transportową stosuje się nowoczesne rozwiązania dotyczące przewozu ładunków.

Podobnie jak w logistyce, różne gałęzie transportu kooperują między sobą w wyniku czego powstały globalne łańcuchy transportowe. Jedynie transport drogowy może samodzielnie zrealizować kompleksową usługę transportową. Większość operacji transportowych wykorzystuje różne środki transportu, co daje szereg korzyści w postaci obniżenia kosztów, a przede wszystkim skrócenia czasu transportu, co można określić jako optymalizację usługi transportowej.

Usługa transportowa jako zbiór czynności

Usługa składa się z kilku czynności, takich jak:

 • operacje załadowczo-wyładowcze,
 • transport pośredni,
 • spedycja.Optymalizacja procesów transportowych wiąże się z integracją różnych gałęzi transportu.

Transport multimodalny a Transport kombinowany

Transportem multimodalny utożsamia się często z transportem kombinowanym.

Transport kombinowany oznacza przemieszczanie ładunków kilkoma środkami jednej
lub więcej gałęzi transportu.

Warunki transportu kombinowanego

Jest kilka kluczowych warunków, które muszą być spełnione, aby można było mówić o transporcie kombinowanym, a w szczególności:

 • początkowy i końcowy odcinek trasy przewozu odbywa się transportem drogowym.
 • na głównym odcinku trasy transport odbywa się z wykorzystaniem kolei, żeglugi śródlądowej lub morskiej lub drogą lotniczą.
 • długość głównego odcinka musi wynosić ponad 100 kilometrów.
 • ładunek jest przemieszczany od nadawcy do odbiorcy na podstawie jednego dokumentu transportowego, który obowiązuje na całej trasie.
 • przynajmniej raz w czasie całej trasy ładunek powinien zmieniać się środek transportu (najczęściej jest to transport samochodowy i kolejowy).


Aby przewóz transportem multimedialnym był maksymalnie uproszczony ładunki powinny być przewożone w uniwersalnych jednostkach ładunkowych, jakimi są kontenery. Typy kontenerów w transporcie
W celu ujednolicenia transportu kombinowanego zaczęto stosować jednolite dokumenty przewozowe na całej trasie. Spowodowało to powstanie pojęcia transportu multimodalnego.

Definicja transportu multimodalnego

Transport multimodalny to „przewóz towarów w jednostkach ładunkowych przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, na podstawie ujednoliconych warunków wynikających z umowy o przewóz na całej długości trasy.

Integracja procesu transportowego a transport multimodalny

Przewozy multimodalne przyczyniają się do integracji różnych gałęzi transportu.
Zunifikowane jednostki ładunkowe oraz kompleksowa obsługa procesów
transportowych sprzyjają wzrostowi efektywności w transporcie.

Integracja transportu ma miejsce w trzech głównych wymiarach:

 • techniczno-technologicznym, oznacza ujednolicenia infrastruktury, na przykład jednolity rodzaj szerokości torów kolejowych,
 • organizacyjnym, ujednolicenie warunków do obsługi przewozów multimodalnych (reguły przepisy prawne)
 • w obszarze zarządzania, co dotyczy wyspecjalizowanych operatorów logistycznych, którzy stosują nowoczesne metody zarządzania w transporcie

Powinien także funkcjonować jednolity dokument na całej trasie.

O transporcie multimodalnym można mówić, jeśli wszystkie trzy warunki zostaną spełnione.

Kolejnym elementem istotnym z punktu widzenia transportu multimodalnego jest koszt oraz cena oferowanych usług transportowych. Klient powinien otrzymać łączną stawkę za cały proces transportu.

Istota oraz funkcje transportu multimodalnego

Istotę transportu multimodalnego można sprowadzić do zasady: „jeden partner,
jedna cena, jeden dokument, jednolita odpowiedzialność”

Funkcje transportu multimodalnego:

 • umożliwia sprawny i niezawodny przewóz towarów od nadawcy do odbiorcy.
 • powoduje obniżkę całkowitych kosztów usługi transportowej, poprzez łączenie jednostek ładunkowych w jeden zorganizowany transport.
 • transport multimodalny gwarantuje wysokie standardy obsługi klientaNajważniejszą rolę w transporcie multimodalnym pełni transport drogowy, który jest podstawą tego rodzaju transportu, ale odpowiada także za integrowanie całego systemu transportu multimodalnego. Transport drogowy pojawia się kilkakrotnie w procesie transportu multimodalnego. Na przykład: transport z siedziby dostawcy do siedziby nadawcy, transport z magazynu do portu dom załadunku itd.Transport multimodalny dzielimy na trzy typy:
 • po pierwsze – przewozy kontenerowe lądowo–morskie
 • po drugie – kontenerowe lądowo–promowe
 • i w końcu – szynowo–drogowe przewozy kontenerowe.

Transport multimodalny odgrywa kluczową rolę we współczesnych systemach transportowo-logistycznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here