www.pixabay,com

Co to jest logistyka miasta? 

Co to jest logistyka miasta? Smart city w logistyce miejskiej Istnieje szereg zjawisk związanych z zagadnieniami logistyki miast, a także innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze określanych jako tzw. smart city czyli miasto, które wykorzystuje technologie informatyczno-urbanistyczno-komunikacyjne w zakresie projektowania infrastruktury miejskiej, podniesienia jej efektywności i wykorzystania nowych technologii, także w zakresie usprawnienia logistyki miejskiej.

Logistyka miasta określana jest inaczej jak city logistics czy urban logistics.

W odniesieniu do pojęcia systemu logistycznego miasto można postrzegać w dwóch aspektach:

 • po pierwsze – jako ogniwo łańcucha logistycznego w systemie logistycznym kraju oraz
 • po drugie – jako samoistny system miejski. Na system logistyczny miasta składają się poszczególne systemy funkcjonalne, w tym takie elementy transportu miejskiego jak:

– transport dóbr materialnych, w tym mediów,

– składowanie odpadów komunalnych,

– transport publiczny indywidualny.

Definicja logistyki miasta

Logistykę miejską można zdefiniować jako zbiór założeń związanych z optymalizacją systemu miasta pod kątem planowania, sterowania i nadzorowania wszelkich procesów uwarunkowanych ruchowo, przebiegających w tym systemie, w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym, socjalnym i technologicznym. Inaczej są to procesy zarządzania przepływami osób, ładunków i informacji wewnątrz systemu logistycznego miasta, zgodnie z potrzebami i celami rozwojowymi miasta.

Klasyczne podejście do logistyki miejskiej obejmuje min.:

– czasowo-przestrzenne przepływy w ramach obszaru centrum miast i aglomeracji, różnych rodzajów i natężeń strumieni ruchu:

 • samochodowego,
 • autobusowego,
 • tramwajowego,
 • trolejbusowego, a także innych nowoczesnych rozwiązań w obszarze transportu,

proces optymalizacji systemu miasta w wymiarze:

 • ekonomicznym,
 • ekologicznym,
 • technicznym,
 • socjalnym.

W zakresie podejścia systemowego, logistyka miejska to logiczne ukształtowanie urbanistycznej przestrzeni miasta z uwzględnieniem optymalizacji nakładów logistycznych, jakie z tego wynikają. Z punktu widzenia aspektów ekologicznych, logistyka miejska to przepływy i funkcjonowanie systemu transportowego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Jest to także promocja czystego transportu miejskiego – sustainable developmet.

Jednym z najważniejszych celów zarządzania logistyki miejskiej jest organizowanie procesów logistycznych tak, aby przyczyniały się do rozwoju miasta.

Optymalizacja logistyki miejskiej

Odrębnym obszarem logistyki miejskiej jest optymalizacja działań w obszarze transportu oraz komunikacji. Jest to między innymi tworzenie zachęt do korzystania ze środków transportu zbiorowego. Celem jest ograniczenie liczby samochodów w centrum miast.

Ciekawym trendem są próby wprowadzenia bezpłatnego publicznego transportu miejskiego.

Logistyka miejska oraz rozwój systemów logistycznych i transportowych wiąże się także z nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarze zarządzania oraz przedsiębiorczości, takimi jak np. przedsiębiorczość urbanistyczna, która w znacznym stopniu bazuje na partnerstwie publiczno-prywatnym, a jednocześnie korzysta w szerokim zakresie z doświadczeń sektora prywatnego. W efekcie uzyskuje się coraz większą optymalizację procesów transportowych oraz logistycznych w ramach logistyki miasta.

Kolejnym ważnym elementem rozwiązań logistyczno-transportowych w logistyce miejskiej jest strategiczne planowanie rozwiązań urbanistycznych i sieci transportowych w infrastrukturze miejskiej na kolejne lata, w perspektywie długoterminowej miasta przyszłości.

Logistyka miasta

to także eksperyment wdrożenia bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Oczekiwano, że taka bezpłatna możliwość przejazdów spowoduje, że większa liczna mieszkańców pozostawi w domu swoje samochody i przestawi się na transport publiczny.

Efekty były jednak inne niż zakładano, a w szczególności:

 • nastąpił jedynie nieznaczny wzrost popytu na usługi transportowe, głównie w dzielnicy o dużym bezrobociu,
 • średnia prędkość ruchu nie uległa zmianie, co oznacza, że główny cel wprowadzenia transportu bezpłatnego nie przyniósł oczekiwanych efektów.

Bezpłatny transport nie zniechęcił kierowców do korzystania z własnych środków transportu. Uzyskany wynik wzrostu liczby pasażerów został wygenerowany przede wszystkim przez osoby, które wcześniej chodziły pieszo. Po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji zaczęły częściej jeździć, z reguły na krótkich odcinkach.

Osoby, które deklarowały korzystanie z transportu własnego, wskazywali na:

– niską częstotliwość kursowania transportu miejskiego,

– brak dogodnych połączeń w godzinach szczytu,

– wymagające przesiadek połączenia z miejsca zamieszkania do celu podróży

– niezadowalający komfort taboru.

Wiele osób wskazuje, że w miastach brakuje parkingów. w tym na węzłach przesiadkowych parkingów typu Park & Ride, które pozwalają na pozostawienie pojazdu samochodowego i skorzystanie z komunikacji publicznej.

Kolejnym rozwiązaniem jest multimodalny transport miejski, jak również wzrost znaczenia transportu podmiejskiego. Ważne jest także połączenie transportu między gminami oraz na linii miasto-wieś.

Jednym ze szczegółowych rozwiązań są obwodnice wokół miasta (śródmiejskie, miejskie i pozamiejskie). Ich głównym celem jest ominięcie obszaru miejskiego oraz odciążenie jego ulic od ruchu tranzytowego międzydzielnicami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here