www.pixabau.com

Co to jest MOP w transporcie?

Co to jest MOP w transporcie? MOP oznacza Miejsca obsługi podróżnych (MOP). Przepisy krajowe  zobowiązują do wyposażenia autostrad i dróg ekspresowych w miejsca obsługi podróżnych. Także umowy międzynarodowe, przede wszystkim Umowa Europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego AGR, podpisana przez Polskę 7 lutego 1985 r. mówi, że  autostratdy, a w miarę możliwości także drogi szybkiego ruchu, powinny być wyposażone w MOP – miejsca obsługi podróżnych oraz parkingi, rozmieszczone regularnie wzdłuż drogi. 

Co to jest MOP w  transporcie. Istota oraz funkcje MOP

Istotą MOP jest cel i przeznaczenie. Jest to bowiem miejsce obsługi podróżnych, a w szczególności:

 • wypoczynkowe,
 • wypoczynkowo- postojowe
 • z funkcjami użyteczności publicznej o charakterze dostosowanym do celu ich tworzenia czyli zapewnienia obsługi w okolicy autostrady czy drogi ekspresowej.

Nie są to zatem jedynie parkingi przy autostradach, ale miejsca mające zapewnić kompleksową obsługę oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb dla osób podróżujących zarówno prywatnie, jak i zawodowo, np. kierowców TIR-ów. A zatem są to miejsca mające istotne znaczenie z punktu widzenia logistycznego w transporcie oraz organizacji ruchu.

GC8HA08 MOP Rudka (Traditional Cache) in Małopolskie, Poland created by Abramelin_
MOP Rudka, https://www.geocaching.com/geocache/GC8HA08_mop-rudka?guid=915ba615-8c09-4fbf-a886-cf1e18ff30d1


MOP są także źródłem dochodów wykorzystywanych do budowy autostrad.

 Z czego składa się MOP?

MOP powinny zawierać w pierwszej kolejności:

 • stację paliw oraz parking,
 • toalety,
  a w miarę możliwości także:
 • restaurację lub motel.

Co to jest MOP w transporcie. Wymagania normowe i techniczne

MOP – to jest infrastruktura pomocnicza musi spełniać wymogi stawiane tego rodzaju obiektom. Ponadto drogi, które nie posiadają MOP nie odpowiadają międzynarodowym i krajowym standardom. MOP musi odpowiadać standardom, zgodnym z wytycznymi do projektowania dróg oraz podstawowym przepisom prawa, jak również standardom technicznym. Podstawowym wymogiem jest, że powinny być dostępne wyłącznie z autostrady, a dostęp od strony lokalnej sieci dróg może być ustanowiony jedynie dla dostawców i personelu usługowego. 

W Polsce budowa MOP napotykała na problemy tak, iż czasami oddawano autostrady, a zwłaszcza drogi ekspresowe bez pełnej infrastruktury, na przykład bez stacji paliw, co nie mogło być uznane za spełniające standardy służące zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróży.

Modele MOP

MOP ma spełniać 3 główne funkcje, stąd można wyróżnić trzy podstawowe modele: MOP I, II oraz MOP III.

W ramach MOP, w zależności od kategorii, powinny powinny znajdować się, oprócz miejsc postojowych:

 • urządzenia sanitarne
 • wypoczynkowe,
 • stacje paliw,
 • obiekty gastronomiczno-handlowe,
 • stanowiska obsługi pojazdów,
 • obiekty noclegowe. 

MOP I, MOP II oraz MOP III

Kierowco, nie przegap MOP-u - Najwyższa Izba Kontroli
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/miejsca-obslugi-podroznych.html

Projektowanie MOP

W obszarze planowania, ważne są rodzaje i rozmieszczenie MOP na danym odcinku drogi. Rozmieszczenie MOP wymaga zaprojektowania. Bardzo ważnym elementem planowania MOP jest wyznaczenie zjazdów z autostrady czy drogi szybkiego ruchu . Chodzi o to, aby nie projektowano zjazdów na prywatne posesje. Nie każdy dowolnie może sobie otwierać tago rodzaju punkty obsługi podróżnych, gdyż tak jak powiedziano, muszą one spełniać okreslone wymogi techniczne oraz bezpieczeństwa. Projektowanie MOP powinno odpowiadać warunkom danej i rodzajowi danej drogi. Należy dokonać takżę wyboru, jakie funkcje będzie miał dany MOP, czyli wybrać między trzema modelam wskazanymi powyżej, takimi jak: MOP I, MOP II i MOP III.

W  Polsce występowały problemy najczęściej na etapie końcowej budowy autostrady czy drogi ekspresowej oraz tuż przed oddaniem takiej drogi do użytku, gdyż niejednokrotnie brakowało wóczas chętnych do dzierżawy lokali usługowych i stąd zdarzało się, że kierowcy nie mieli gdzie zatankować benzyny. Miało to miejsce w lokalizacjach nieatrakcyjnych pod względem komercyjnym, tam gdzie autostrady były budowane na terenach daleko od większych miast.

Lokalizacja MOP powinna być tak zaprojektowana, aby brać pod uwagę odległości i w miarę równomierne rozmieszczenie, tak, aby kierowcy nie mieli problemu z zatankowaniem lub skorzystaniem ze stacji diagnostycznej pojazdów czy też podróżni z toalety.

Wymagania techniczne przy projektowaniu MOP obejmują szereg elementów, takich jak:

 • po pierwsze – szerokość jezdni manewrowych przy stanowiskach postojowych – jest to bardzo ważne, gdyż z MOP korzystają samochody ciężarowe o dużych gabarytach,w tym TIRY,
 • po drugie – zapewnienie co najmniej 2 miejsc dla niepełnosprawnych na stanowiskach postojowych i inne tego rodzaju wymogi.

MOP musi być wyposażone także w: urządzenia przeciwpożarowe, jak również oczyszczalnię ścieków czy składowiska odpadów oraz zrzutu ścieków z autokarów, instalację elektryczną oraz inne niezbędne elementy. Mają one zapewnić realizację podstawowych potrzeb uczestników ruchu drogowego bez konieczności zjeżdżania z autostrad na drogi lokalne oraz konieczności poszukiwania możlwiości realizacji tych potrzeb.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here